Splošne storitve:
+386 4 237 21 12
Ljubljanska c. 24a
4000 Kranj
Delovni čas:
Odprti smo 24/7
Vprašanja lahko
pošljete na:

Ostale storitve


Podjetje Iskra IP z izvajalci iz skupine Iskra lahko za vas opravi tudi druge storitve:

 • Kontroling,
 • Računovodstvo,
 • Finance,
 • Marketing,
 • Nabavo,
 • Prodajo,
 • IT,
 • Vzdrževanje,
 • Razvoj,
 • Koordinacijo poslovnih enot znotraj Iskre IP.


Informacijska in komunikacijska tehnologija (ICT)

Iz področja informacijske tehnologije vam Iskra IP lahko ponudi naslednje storitve:

 • Pomagamo pri strateškem upravljanju sistemov in storitev ICT,
 • Pripravimo proračun in upravljamo s stroški ICT,
 • Omogočimo operativno delovanje službe in omogočimo storitve ICT,
 • Usklajujejo nabavo storitev, opreme in rešitve ICT,
 • Usklajujemo delo zunanjih sodelavcev in zunanjih izvajalcev partnerjev na področju ICT
 • Usklajujemo delo IT ekip, prav tako pa predlagamo ukrepe za informacijsko zaščito.

Kontroling

V kontrolingu skrbimo za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja ter primerjamo trenutne rezultate z načrtovanimi. Kontroliranje poslovanja je ena izmed ključnih funkcij poslovodenja podjetja, zato kontroling predstavlja osnovni inštrument za upravljanje in nadzor.

Končni izdelek kontrolinga so poročila s pomočjo katerih lahko vaše poslovodstvo ocenjuje napredek in stanje ter sprejema strateške in operativne odločitve.

Kontroling opravlja štiri osnovne funkcije:

 • Planira oz. načrtuje poslovanje, vodi proračun in koordinira cilje,
 • Kontrolira oz. spremlja, primerja kaj je bilo realizirano in načrtovano, analizira odmike in trende, nadzira,
 • Informira oz. sistematično prikaže podatke, poroča, napoveduje in
 • Usmerja oz. strateško odloča na podlagi podatkov, korektivno ukrepa.

Računovodske storitve

V IskraIP vam z znanjem in izkušnjami lahko ponudimo računovodske storitve in sicer:

 • Vodenje računovodstva,
 • Poročanje (računovodski izkazi in poročila),
 • Davčne obračune in
 • Računovodski nadzor in svetovanje.

Finance

Naši finančni svetovalci v Iskra IP vam lahko svetujejo na predvsem na naslednjih področjih :

 • Pregled in analiza obstoječega stanja,
 • Finančna analiza podjetja,
 • Kratkoročni in dolgoročni finančni načrti,
 • Priprava finančnega tok,
 • Investicije in njihovo financiranje,
 • Pomoč pri uvedi ukrepov za izboljšanje likvidnosti ter solventnosti podjetja,
 • Pomoč pri upravljanju terjatev,
 • Nadziranje odlivov podjetja,
 • Upravljanje s prihranki in
 • Finančni nadzor podjetja.

Proizvodni procesi

V IskraIP sodelujemo pri proizvodnih procesih in sicer:

 • Vodimo proces proizvodnje tako na operativnem kot tudi na strateškem nivoju,
 • Planiramo, spremljamo in analiziramo proizvodne procese v obratu ter podamo predloge izboljšav, ki so vezani na tehnološke ali komercialne usmeritve prejemnikov storitev.

Komercialne storitve

IskraIP iz področja komercialnih storitev omogoča:

 • Vodenje tržnih projektov,
 • Pripravo prodajnih ponudb in drugih aktivnosti pri sklepanju poslov
 • Posredujemo ponudbe strankam ter omogočamo sodelovanje pri javnih razpisih (priprava pogodbene dokumentacije)
 • Komuniciranje s strankami.